Захист кандидатської дисертації

8 квітня 2016 р. в залі засідань вченої ради К 71.053.01 у Кам’янець-Подільському університеті імені Івана Огієнка відбувся захист дисертації Філінюка Вадима Анатолійовича на тему: “Повсякденне життя селянства Правобережної України в період Центральної Ради”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник – Лозовий В.С., доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу гуманітарної політики Національного інституту стратегічних досліджень.

Офіційні опоненти:

Реєнт О.П., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України.

Паращевіна О.С., кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії і соціології Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.А. Лазаряна.

Професорсько-викладацький і студентський колективи факультету щиро вітають здобувача та його наукового керівника з успішним захистом.