Деканат

Дубінський В.А.

Декан факультету, кандидат історичних наук, доцент

Народився 25 вересня 1969 року в сім’ї військовослужбовця.

У 1986 році закінчив Кам’янець-Подільську ЗОШ №9.

Упродовж 1986-1992 р.р. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. Затонського.

У 1992-1999 р.р. – педагогічна діяльність у ЗОШ №9 м. Кам’янця-Подільського та приватного НВК-ліцей «Антей» на посаді вчителя історії та правознавства.

У 1999 році прийнятий на посаду асистента кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.

У 2004 році обраний на посаду старшого викладача, 2010 року – доцента.

У 2006 році призначений на посаду заступника декана історичного факультету з навчально-методичної роботи.

З 2012 року декан історичного факультету. Кандидат історичних наук, у 2009 році захистив дисертацію в Спеціалізованій вченій раді Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Забезпечує викладання курсів “Методика викладання історії” (3-4 курс), “Новітня історія країн Азії та Африки” (4 курс), здійснює керівництво написанням бакалаврських і дипломних робіт.

 Коло наукових інтересів – аграрна та політична історія України другої половини ХІХ – на початку ХХ століть.

Є автором монографії (у співавторстві), 8 навчально-методичних посібників і розробок, 62 статей.

Одружений, виховує доньку та сина.

Заступник декана з навчально-методичної роботи, кандидат філософських наук, доцент

Народилася 1979 р. в смт. Буштино Тячівського р-ну Закарпатської обл. Батько: Куліш Василь Васильович, 1951 р.н. Мати: Куліш Віра Степанівна, 1956 р.н.

З 1985 по 1996 рр. навчалася в Грицівській загальноосвітній школі I-III ступенів і закінчила  її з золотою медаллю.

З 1996 по 2001 рр. – студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. По закінченню отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Філософія» та здобула кваліфікацію філософа, викладача філософських дисциплін.

В 2003 р. вступила до Національного  університету державної податкової служби України, який закінчила з відзнакою у 2006 році та здобула кваліфікацію фінансиста.

З 2007 р. працювала асистентом кафедри філософських дисциплін в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

З 2008 по 2012 рр. – аспірантка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (спеціальність «Філософська антропологія, філософія культури»).

З 2011 р. працює на  кафедрі філософських дисциплін в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

В червні 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Міжкультурна взаємодія в інформаційному суспільстві: комунікативний аспект», та отримала науковий ступінь кандидата філософських наук.

Одружена, виховує сина.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

Навчально-методичні посібники:

 1. Сулятицька Т.В. Історія зарубіжної філософії // Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів історичного факультету. – Камянець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – 92с.
 2. Сулятицька Т.В. Історія філософії України // Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів історичного факультету. – Камянець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2013. – 64с.

Наукові статті:

 1. Сулятицька Т.В. Визначення наукового статусу етики та предмета її дослідження // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету: вип. 7, у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Т.1. – С.85-86.
 2. Сулятицька Т.В. Моральний ідеал – одна із проблем етичної науки // Дні науки філософського факультету – 2008: матеріали міжнарод¬ної наукової конференції (16-17 квітня 2007 року) – К.: Видав. поліг. центр „Київський університет”, 2008. – Ч.VII. – С. 34-35.
 3. Сулятицька Т.В. Толерантне ставлення до культури іншого як ціннісний орієнтир молоді // Молодь у сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Київ, 26-27 березня 2009 року). – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – 501 с. – С. 177-180.
 4. Сулятицька Т.В. Філософсько-антропологічний вимір поняття культура в історичному дискурсі // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 466-467: Філософія. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, 2009. – 279 с. – С.45-50.
 5. Сулятицька Т.В. Значення діалогу в між культурній взаємодії // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка. Серія „Соціологія. Психологія. Педагогіка”: додаток 4, т. ІІІ (15) [тематичний випуск №3 „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К., 2009. – 826 с. – С.592-598.
 6. Сулятицька Т.В. Культура толерантності як ціннісний орієнтир молоді // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Т.1. – С.78-79.
 7. Сулятицька Т.В. Інформатизація сучасного суспільства // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В.П.Бех.; Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова; Творче об’єднання «Нова парадигма». – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – Вип. 91– 236 с. – С.49-58.
 8. Сулятицька Т.В. “Світ без кордонів” – виклики сучасного інформатизованого суспільства // Освіта як важлива соціокультурна детермінанта становлення особистості: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 19 лист. 2010р.) / Хмельницька обласна рада, Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький: ХГПА, 2010. – С. 49-57.
 9. Сулятицька Т.В. Концепція Д.Белла постіндустріального суспільства як нова історична фаза розвитку цивілізації // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 7, у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Т.1. – С.80-82.
 10. Сулятицька Т.В. Джерела походження та сутність моралі // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації: матеріали VI Всеукраїнської міжконфесійної християнської науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – С. 157-161.
 11. Сулятицька Т.В. Роздуми В.В.Зеньковського про розвиток культури Росії в 18 ст. // Філософська думка на Поділлі: Збірник наукових праць: присвячений 130-річчю з дня народження В.В.Зеньковського / [ред. кол.: І.М.Предборська (наук. ред.) та ін. ]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 120 с. – С.109-116.
 12. Сулятицька Т.В. Культурні цінності та їх місце в між культурній комунікації // Культурологічна думка. Інститут культурології. Академія мистецтв України. Щорічник наукових праць №3. – Київ, 2011. – С. 185-190.
 13. Сулятицька Т.В. Феномен толерантності в історичному дискурсі // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 539-540: Філософія. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, 2011. – 279 с. – С.35-39.
 14. Сулятицька Т.В. Концепція інформаціонального суспільства: культурологічний аспект // Гілея. Науковий вісник. Зб. наук. праць. – Вип. 49 – К, 2011. – С. 320-326.
 15. Сулятицька Т.В. Епоха глобалізації в культурному аспекті // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 10. – Т. – С.102-103.
 16. Сулятицька Т.В. Інтернетизація та комп’ютеризація соціокультурної інформації // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Випуск 3. – С.32-33.

Заступник декана з виховної роботи та профорієнтаційної роботи, кандидат соціологічних наук, доцент

Народилася 21 січня 1976 року в  м. Кам’янець-Подільському.

У 1998 році з відзнакою закінчила історичний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного університету. У 2001-2003 рр. навчалася у магістратурі Кам’янець-Подільського державного університету із спеціальності «Історія». Виховує сина.

З 2004 року працює асистентом кафедри політології і соціології. З жовтня 2004 по жовтень 2008 рр. навчалась. в аспірантурі Інституту соціології НАН України.

У квітні 2005 р. брала участь і перемогла у Міжнародному конкурсі для молодих науковців, що проводився у Республіці Польща, отримала можливість для проходження наукового стажування в Торунському університеті.

З вересня 2006 р. виконує обов’язки заступника декана історичного факультету з виховної роботи.

Автор 56 наукових публікацій, серед них 3 науково-методичних посібників «Політична конфліктологія», «Політична психологія» і  «Соціологія» (у співавторстві), учасник всеукраїнських та регіональних наукових конференцій.

Забезпечує викладання курсів: «Політична конфліктологія», «Соціологія», «Політика і права людини в Україні», «Політична соціологія», «Політична психологія», «Соціологія міжгрупової взаємодії».

Наукові інтереси пов’язані з проблемами соціально-політичної конфліктності, політичної психології, історії та методології соціології, політичної соціології. У березні 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-політичний конфлікт в українському суспільстві періоду трансформації: фактори виникнення і особливості прояву і отримала ступінь кандидата соціологічних наук.

Співробітник центру соціально-політичних досліджень КПНУ імені Івана Огієнка, співпрацює із Інститутом соціальної та політичної психології АПН України. У червні 2014 року  присвоєно звання доцента кафедри політології і соціології.

Заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, кандидат історичних наук, доцент

Народився 28 вересня 1969 р. в м. Яремче Івано-Франківської області.

У 1992 р. закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Одружений. Виховує двох дітей: доньку та сина.

У 2001 р. в Інституті історії України НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему: “Гетьманство Павла Тетері (1663-1665 рр.): спроба подолання суспільно-політичної кризи в Українській державі”.

Автор понад 70-ти наукових праць, у тому числі двох монографій: „Гетьман Павло Тетеря: соціально-політичний портрет” та „Павло Тетеря”. Наукові інтереси пов’язані з історією України другої половини XVII ст. Опублікував ряд матеріалів з даної проблематики в газеті “День”. Підготував три видання навчально-методичного посібника для студентів історичних факультетів з курсу “Історія України сер. XVI – XVIII ст.

Викладає курси історії України XVI–XVIII ст. та методики використання комп’ютерних технологій під час викладання історії в школі на історичному факультеті. Читає спецкурс для магістрантів „Українська держава: ґенеза і розвиток (IV-XVIII ст.). Коло наукових інтересів – історія України козацької доби.

Член редколегії і відповідальний секретар таких видань: “Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки”, «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету. Історичні науки», «Проблеми дидактики історії».

З 2002 р. – заступник декана історичного факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу.

З 2005 р. є керівником Подільського регіонального відділення науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України.