Сулятицька Тетяна Василівна

заступник декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти
кандидат філософських наук, доцент

Народилася 30 листопада 1979 року.

У 2001 році закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кандидат філософських наук з 2012 року.

Дисертацію захистила 5 червня 2012 року на спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (номер диплома ДК № 008252).

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІII-IV рівня акредитації – 13 років, в т.ч. у названому навчальному закладі – 13 років.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІII-IV рівня акредитації:

01.09.2007 – 02.12.2011 –      асистент кафедри філософських дисциплін;

02.12.2012 – 26.02.2014 –      старший викладач кафедри філософських дисциплін;

26.02.2014 р. – дотепер –        доцент кафедри філософських дисциплін.

Сулятицька Т.В. – проходила підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрі філософії і політології Хмельницького національного університету терміном з 01.02.2017 до 07.03.2017 (Ліцензія серія АЕ № 636827 від 19.06.2015).

Навчально-методичні посібники:

 1. Історія зарубіжної філософії // Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів історичного факультету. – Камянець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – 92с.
 2. Історія філософії України // Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів історичного факультету. – Камянець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2013. – 64с.
 3. Етикет і культура спілкування : методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; уклад. Т.В.Сулятицька. – Комп’ютерно-інформаційна лабораторія історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2013. – 16 с.
 4. Етика : методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; уклад. Т.В.Сулятицька. – Комп’ютерно-інформаційна лабораторія історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2013. – 16 с.
 5. Естетика : методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; уклад. Т.В.Сулятицька. – Комп’ютерно-інформаційна лабораторія історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2013. – 20 с.
 6. Філософія : навчально-методичний посібник / М.П.Плахтій, Т.В.Сулятицька, – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2013. – 152 с.
 7. На допомогу першокурснику: Довідник для студентів історичного факультету / Упорядник В.А.Дубінський, Т.В.Сулятицька. За ред. С.А.Копилова. Видання 4-е, доопрацьоване і доповнене. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2013. – 88с.
 8. Чинники успішного працевлаштування за фахом : навчально-методичний посібник для студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; уклад. Т.В.Сулятицька – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП «Медобори-2006», 2014.– 144с.
 9. На допомогу першокурснику: Довідник для студентів історичного факультету / Упорядник В.А.Дубінський, Т.В.Сулятицька. За ред. С.А.Копилова. Видання 4-е, доопрацьоване і доповнене. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2014. – 68с.
 10. Філософія : навчально-методичний посібник / Т.В.Сулятицька, А.М.Повар – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2015. – 180с.
 11. Філософія : навчально-методичний посібник / Т.В.Сулятицька, А.М.Повар – [2-ге вид., доопр. і доповн.] Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2016.
 12. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з філософії студентам денної форми навчання / М.П.Плахтій, Т.В.Сулятицька. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 34с. 2,75 друк. арк.
 13. Філософія : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта/ М.П.Плахтій, Т.В.Сулятицька, – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – 60 с.

Наукові статті:

 1. Сулятицька Т.В. Визначення наукового статусу етики та предмета її дослідження // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету: вип. 7, у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Т.1. – С.85-86.
 2. Сулятицька Т.В. Моральний ідеал – одна із проблем етичної науки // Дні науки філософського факультету – 2008: матеріали міжнарод¬ної наукової конференції (16-17 квітня 2007 року) – К.: Видав. поліг. центр „Київський університет”, 2008. – Ч.VII. – С. 35-38.
 3. Сулятицька Т.В. Толерантне ставлення до культури іншого як ціннісний орієнтир молоді // Молодь у сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Київ, 26-27 березня 2009 року). – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – 501 с. – С. 177-180.
 4. Сулятицька Т.В. Філософсько-антропологічний вимір поняття культура в історичному дискурсі // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 466-467: Філософія. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, 2009. – 279 с. – С.45-51. (Фахове)
 5. Сулятицька Т.В. Значення діалогу в між культурній взаємодії // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка. Серія „Соціологія. Психологія. Педагогіка”: додаток 4, т. ІІІ (15) [тематичний випуск №3 „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К., 2009. – 826 с. – С.592-598. (Фахове)
 6. Сулятицька Т.В. Культура толерантності як ціннісний орієнтир молоді // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Т.1. – С.78-79.
 7. Сулятицька Т.В. Інформатизація сучасного суспільства // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В.П.Бех.; Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова; Творче об’єднання «Нова парадигма». – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – Вип. 91– 236 с. – С.49-58. (Фахове)
 8. Сулятицька Т.В. “Світ без кордонів” – виклики сучасного інформатизованого суспільства // Освіта як важлива соціокультурна детермінанта становлення особистості: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 19 лист. 2010р.) / Хмельницька обласна рада, Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький: ХГПА, 2010. – С. 49-57.
 9. Сулятицька Т.В. Концепція Д.Белла постіндустріального суспільства як нова історична фаза розвитку цивілізації // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 7, у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Т.1. – С.80-82.
 10. Сулятицька Т.В. Джерела походження та сутність моралі // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації: матеріали VI Всеукраїнської міжконфесійної християнської науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – С. 157-161.
 11. Сулятицька Т.В. Роздуми В.В.Зеньковського про розвиток культури Росії в 18 ст. // Філософська думка на Поділлі: Збірник наукових праць: присвячений 130-річчю з дня народження В.В.Зеньковського / [ред. кол.: І.М.Предборська (наук. ред.) та ін. ]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 120 с. – С.109-116.
 12. Сулятицька Т.В. Культурні цінності та їх місце в між культурній комунікації // Культурологічна думка. Інститут культурології. Академія мистецтв України. Щорічник наукових праць №3. – Київ, 2011. – С. 185-190. (Фахове)
 13. Сулятицька Т.В. Феномен толерантності в історичному дискурсі // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 539-540: Філософія. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, 2011. – 279 с. – С.35-39. (Фахове)
 14. Сулятицька Т.В. Концепція інформаціонального суспільства: культурологічний аспект // Гілея. Науковий вісник. Зб. наук. праць. – Вип. 49 – К, 2011. – С. 320-326. (Фахове)
 15. Сулятицька Т.В. Епоха глобалізації в культурному аспекті // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 10. – Т. – С.102-103.
 16. Інтернетизація і комп’ютеризація в соціокультурному просторі // Вища освіта України Тематичний випуск «Тематичний випуск «Вища освіти України у контексті інтеграції до Європейського простору»» – Додаток 2 № 3, том IV (29), – 2011 р. – С. 407-414. (Фахове)
 17. Сулятицька Т.В. Інтернетизація та комп’ютеризація соціокультурної інформації // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Випуск 3. – С.32-33.
 18. Діалог культур і створення комунікативного простору сучасного суспільства // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матеріали наукової конференції з міжнародною участю : у 3 ч. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2012. – Ч. 2. – С. 113-117. (Фахове)
 19. Інформаційна культура мережевого простору // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4. – С. 79–84. (Фахове)
 20. Нерівність в інформаційному суспільстві / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного універ-ситету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 11. – Т. 1. – С. 83-84.
 21. Принцип мультикультурності – складова міжкультурної взаємодії / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного універ-ситету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. кон-ференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 13, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2013. – Т. 1. – С. 60–61.
 22. Комунікативна природа людського буття / Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : КПНУ імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 4. – С. 29-31.
 23. С. С. Гогоцький – філософ з міста Кам’янець-Подільський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2013. – Т. 13. На пошану С.А.Копилова. – С. 482–489. (Фахове)
 24. Особливості культури мережевого простору // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Вип. 663-664. – С. 240–246. (Фахове)
 25. Гуманізація освіти // Вища освіта Україна. – Додаток 1 до Вип. 31, т. 7 (49) : Тематичний випуск вища освіта в Україні у контексті інтеграції до освітнього європейського освітнього простору. – 2013. –С. 187–195. (Фахове)
 26. Комунікативна компетентність / Науковий діалог «Схід-Захід» Матеріали ІІІ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю у 4-х частинах. – Д.: Видавництво «Інновація», 2014 р. – ч. 2. – С. 120-123.
 27. Іларіон – світоч землі української // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Історичні науки – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 7: на пошану академіка П.П. Тронька (до 100-річчя від дня народження). – С. 304–310. (Фахове)
 28. «Світоглядні позиції Тараса Шевченка» Наукові праці Кам’янець-Подільського національного універ-ситету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. кон-ференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 13, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2014. – Т. 1. – С. 60–61.
 29. «Історичний екскурс в історію дидактики» Проблеми дидактики історії : зб. наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 5. – С. 40–49.
 30. «Значення цінностей у міжкультурній комунікації» Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць Вип. 726-728. Філософія. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014р. – С 130-133. (Фахове)
 31. Становлення комунікативних компетентностей у суб’єктів міжкультурної взаємодії // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 35, Том VIII (59) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С. 315–322. (Фахове)
 32. «Іван Петрович Юришинець: життя та наукова діяльність» Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Філософська методологія в сучасній освіті (присвячена пам’яті Юришинця І.П.)» / За ред. А.В.Найчука, С.О. Волковинського – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – С. 6–11.
 33. «Історичні джерела формування філософської думки України» Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – 163с. С. 132-134.
 34. «Молодь і культура мови» Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії] – Випуск 9. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – C. 219-222.
 35. «Космополітизм як шлях до діалогу» “Дні науки філософського факультету – 2017”, Міжн. наук. конф. (2017; Київ). Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету – 2017”, 25-26 квіт. 2017 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2017. – Ч. 4. – 203 с. С. 181-184.
 36. «Декілька правил сучасного етикету» Наукові праці Кам’янець-Подільського національного універ-ситету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3 томах. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2017, Вип. 16. – Т. 1. – С. 49-51.
 37. «Етикетна культура в сучасному суспільстві» Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наук. праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. – Монреаль: СPM «ASF», 2017. – С. 23-26.
 38. Інформатизація сучасного суспільства та її вплив на знання як головне джерело виробництва / Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редкол. С.Копилов (голова, нак. ред.), О.Завальнюк (заст. голови) та ін.] – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – С. 56-62.
 39. Поняття ідентичності в інформаційному суспільстві / Формування національно-культурної ідентичності особистості у викликах часу: збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу (до 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) / [редкол. С.А. Копилов (співголова, наук. ред.,), І.Д. Бех (співголова) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – С. 96-102.
 40. Особливості ціннісних орієнтацій у студентському віці / Людина віртуальна : нові горизонти : зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. – Монреаль : СРМ «ASF», 2018. – С. 35-40.
 41. «Світогляд Пантелеймона Куліша» Наукові праці Кам’янець-Подільського національного універ-ситету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2019, Вип. 18. – Т. 1. – С. 52-54.
 42. Іван Йосипович Козак – Людина, Вчений, Особистість. – Трансгресивні виміри соціокультури буття постмодерну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті І.Й.Козака. 26-27 листопада 2019 р. / За ред. А.В.Найчука, В.Г.Чабанова. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2019. – С. 10-22.
 43. Кафедра філософських дисциплін в системі гуманітарної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Освіта, наука і культура на Поділлі: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня» «Рута», 2018. Т.25: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 784с. С. 564-581. (Фахове)
 44. Декан В.А.Дубінський: нарощення потенціалу та нові горизонти історичного факультету (2012-2018). Освіта, наука і культура на Поділлі: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня» «Рута», 2018. Т.25: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 784с. С. 754-769. (Фахове)
 45. Основні історичні етапи формування та розвитку культури спілкування. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного універ-ситету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018, Вип. 17. – Т. 1. – С. 55-57.
 46. Історія церкви у працях Івана Огієнка / Історіософія Української Церкви Івана Огієнка (присвячений 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка). Збірник матеріалів круглого столу / [редкол.: О.М.Завальнюк, А.В. Найчук та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – С. 16-20.
 47. Діалог як цивілізована форма міжкультурної взаємодії в інклюзивному середовищі. Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), О.М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2019. Вип. 2. 304 с. – ISSN 2617-1112
 48. Інформатизація сучасного суспільства / Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019 р. – С. 148-151.»

КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Міжнародна наукова конференція присвячена 20-ій річниці філософсько-теологічному факультету «Гуманітарне наукове знання : розмаїття парадигми» (14-15 жовтня 2013 р. м. Чернівці)
 2. Наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (20-21 березня 2014 р. м. Кам’янець-Подільський)
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науковий діалог «Схід-Захід»» (7 червня 2014 р. м. Кам’янець-Подільський)
 4. Науково-практична конференція «Валентин Фердинандович Асмус, особистість, вчений, мислитель» присвячена 120-ій річниці від дня народження (20 листопада 2014 р. м. Кам’янець-Подільський)
 5. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (30-31 січня 2016 р.)
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії і практики» (28 лютого 2017 р. м. Київ)
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Людина віртуальна: нові горизонти» (20-21 березня 2017 р. )
 8. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2017» (25-26 квітня 2017 р. м. Київ)
 9. Наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2016 році (14-150березня 2017 р.)
 10. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Людина віртуальна: нові горизонти» (Канада – Сербія – Азербайджан – Польща – Україна, 2017 р.);
 11. Всеукраїнський круглий стіл «Формування національно-культурної ідентичності особистості у викликах часу» (м. Кам’янець-Подільський 12 березня 2018 р.);
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні засади і практичний досвід підготовки педагогів історичного та філологічного профілів у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка: історія і сучасність» (м. Кам’янець-Подільський 11-12 вересня 2018 р.);
 13. ХХ Міжнародна науково-практична конференція для студентів і молодих науковців «Культура діалогу та діалог культур: релігійні чинники в умовах пошуку порозуміння» (м. Львів 27-28 квітня 2018 р.);
 14. V Міжнародна науково-практична конференція «Людина віртуальна: нові горизонти» (Канада – Сербія – Азербайджан – Польща – Україна, 30-31 березня 2018 р.);
 15. Круглий стіл «Історіософія Української церкви в дослідженнях Івана Огієнка» (16 травня 2019 р. м. Кам’янець-Подільський)
 16. XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії (31 березня 2019 р.)
 17. Міжнародна науково-практична конференція «Трансгресивні виміри соціокультури буття постмодерну (присвячено пам’яті Козака І.Й)» (26-27 листопада 2019 р. м. Кам’янець-Подільський)