Приймаємо статті до наукового збірника «Проблеми дидактики історії»

Оголошення

Редакційна колегія наукового збірника «Проблеми дидактики історії» приймає наукові статті до 15-го випуску. Видання розраховане на науковців, викладачів і вчителів суспільних дисциплін, здобувачів вищої освіти. У збірнику розглядаються проблеми теорії та методології дидактики історії, практики та досвіду викладання курсів вітчизняної та всесвітньої історії у ЗВО, а також окремі аспекти методики навчання історії у закладах загальної середньої освіти, подаються рецензії на новітні публікації навчально-методичного характеру.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ

Матеріали можна подавати українською, іншою слов’янською, англійською мовами з анотацією та переліком ключових слів (українською та англійською або російською мовами). Обсяг статті – 8-20 повних сторінок; повідомлення, рецензія – 6-10.  Шрифт – Times New Roman, 14 пт. Стиль «Звичайний»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. Розмір полів: зверху і знизу – по 20 мм, зліва – 25 мм, справа – 15 мм.

МАТЕРІАЛИ ПОДАВАТИ У ТАКІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ:

  1. Ім’я та прізвище автора/авторів (вирівнювання за правим краєм).
  2. Науковий ступінь, вчене звання (вирівнювання за правим краєм).
  3. Місце проживання (вирівнювання за правим краєм).
  4. Назва статті – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.
  5. Текст статті. Покликання в тексті на джерела зазначати у квадратних дужках, наприклад: [3, с. 24], [2, с. 364-367], [5; 12].
  6. Список використаної літератури подається наприкінці статті під заголовком Примітки, оформлений згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».

Друкування наукових статей у Збірнику здійснюється безкоштовно.

До статті на окремому аркуші необхідно додати інформацію про автора:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада;
  • e-mail.

Усі статті будуть розміщенні на сайті збірника та отримають постійну адресу в мережі Internet.

Адреса редколегії: 32301, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Татарська, 14, ауд. 21,  Навчальна лабораторія «Дидактика історії».

Матеріали просимо надсилати до 01.08.2024 на електронну адресу завідувачки навчальної лабораторії «Дидактика історії» Ірини Пігович: history_lab22@kpnu.edu.ua

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!