Приймаємо статті до наукового збірника «Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: збірник наукових праць»

Оголошення

Редакційна колегія наукового збірника «Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: збірник наукових праць» приймає наукові статті до 11-го тому. Приймаються матеріали (статті, повідомлення, рецензії), що відповідають географії регіону й таким напрямкам досліджень:

 

 • Давня та середньовічна історія;
 • Нова історія;
 • Новітня історія;
 • Регіональна історія;
 • Питання методології та історіографії;
 • Рецензії, біографія.

Вимоги до оформлення робіт

Обсяг рукописів – не більше 1,5 авторського аркуша (1 авт. арк. – 40 000 друк. знаків (включаючи пробіли, розділові знаки, цифри).

Подані на розгляд статті мають містити такі елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв`язання зазначеної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у визначеному напрямі.

Кожна стаття має містити метадані:

 • УДК – подають окремим рядком, ліворуч перед відомостями про авторів;
 • Відомості про автора (авторів) вказують праворуч над назвою публікації із зазначенням імені і прізвища;
 • рядком нижче – наукового ступеня і вченого звання;
 • посади, місця роботи (повна назва);
 • ще рядком нижче – адреси установи, де працює автор, e-mail
  автора;
 • ідентифікаційний номер ORCID;
 • назва публікації прописними (заголовними) літерами жирним накресленням;
 • Анотація розміщується перед текстом публікації після її назви. (Обсяг – близько 2000 знаків з пробілами);
 • Ключові слова подають окремим рядком після анотації (7-10 слів), позначаючи «Ключові слова» (ці два слова виділяють жирним та курсивним накресленням).

Метадані потрібно подавати двома мовами (українською, англійською). Текстовий редактор – не нижче Microsoft Office 2003, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, береги – всі по 2 см, абзацний відступ – 1,27 см. Формат файлу – .DOC, .DOCX або .RTF. Текст набирати без переносів слів.
Бібліографічні посилання (бібліографічні примітки) розміщувати автоматично наприкінці статті (діалогове вікно «Виноски» з параметрами: виноски – в кінці документа; формат номерів «1, 2, 3,…»). Знак виноски ставити перед розділовим знаком (двокрапкою, крапкою з комою, комою, крапкою), а не після нього. Бібліографічні посилання потрібно оформляти згідно з вимогами стандарту «Інформація та документація. Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015. Посилання на архівні матеріали подаються національною мовою, залежно від місцезнаходження документа, згідно із загальноприйнятою в даному архіві (в даній країні) системою посилань.
References – окрема складова частина публікації наприкінці тексту. Це список використаної літератури та опублікованих джерел в абетковому порядку, виконаний латинським шрифтом. У цьому блоці повторюють посилання на латинськомовні праці та наводять кириличні видання у транслітерованому вигляді. Наявні посилання на архівні джерела – не включають.

Список літератури та джерел у блоці References має бути оформлений відповідно до міжнародного стандарту з переліку міжнародних стилів оформлення публікацій APA (American Psychological Association (APA) Style), коли рік публікації наводиться у круглих дужках після імені автора.
Для оформлення кириличних цитувань необхідно транслітерувати: а) імена авторів; б) назви видань; в) назви статей; зокрема, наводиться англомовний варіант назви видання та авторський переклад назви статті англійською мовою, якщо він наявний у публікації. Рекомендований онлайновий транслітератор: https://litopys.org.ua/links/intrans.htm (Транслітератор з української на порталі «Ізборник»);
При транслітеруванні необхідно звернути увагу на написання прізвищ авторів латиницею!
Транслітерацію прізвищ здійснюють відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Назви періодичних видань (журналів) потрібно наводити відповідно до офіційного латинського
написання за номером реєстрації ISSN.
У блоці References наприкінці кожного бібліографічного запису в квадратних дужках необхідно вказувати англійською мовою мову оригіналу видання [in Ukrainian] [in English] [in Russian].
Редакційна колегія залишає за собою право редагування та відхилення матеріалу, що виконаний та оформлений з порушеннями зазначених вимог.

Адреса редколегії:

32301, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Татарська, 14, кім. 36, кафедра всесвітньої історії.

Матеріали просимо надсилати до 01.11.2023 на електронну адресу відповідального секретаря редколегії Івана Боровця:
borovets.ivan@i.ua; borovets.ivan@kpnu.edu.ua

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!