Приймаємо статті до наукового збірника «Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: збірник наукових праць»

Оголошення

Редакційна колегія наукового збірника «Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: збірник наукових праць» приймає наукові статті до 10-го тому. Приймаються матеріали (статті, повідомлення, рецензії), що відповідають географії регіону й таким напрямкам досліджень:

 

 • Давня та середньовічна історія;
 • Нова історія;
 • Новітня історія;
 • Регіональна історія;
 • Питання методології та історіографії;
 • Рецензії, біографія.

Вимоги до оформлення робіт

Матеріали можна подавати українською, іншою слов’янською, англійською мовами з анотацією та переліком ключових слів (українською та англійською мовами, обсягом 500-1000 знаків). Обсяг статті – 10-20 повних сторінок, повідомлення, рецензія – 6-10. Розмір аркуша – А4 (21х29,7 см). Розмір полів: зверху і знизу – по 20 мм, зліва – 25 мм, справа – 15 мм. Текст повинен бути набраний на Microsoft Word, гарнітура Times New Roman 14 кеглем, через 1,5 інтервалу.

Примітки подавати наприкінці тексту статті, використовуючи автоматичну систему «Посилання».

Оформлення бібліографічних посилань здійснювати згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».

Матеріали що подаються до збірника мають містити такі необхідні елементи:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання досліджуваної проблеми і на які опирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
 • Формування мети і постановка дослідницького завдання;
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з даного напрямку.

Редакційна колегія залишає за собою право редагування та відхилення матеріалу, що виконаний та оформлений з порушеннями зазначених вимог.

Адреса редколегії: 32301, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Татарська, 14, кім. 36,  кафедра всесвітньої історії.

Матеріали просимо надсилати на електронну адресу відповідального секретаря редколегії Боровця І.І.: borovets.ivan@i.ua

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!