ЧЕРГОВА МОНОГРАФІЯ ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ

Новини факультету

Нещодавно побачила світ ґрунтовна монографія «Богдан Хмельницький: Полководець, дипломат, державотворець» за авторством директора Інституту історії України НАН України, доктора історичних наук, професора, випускника нашого факультету В. А. Смолія і доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри всесвітньої історії В. С. Степанкова.

Автори на ґрунтовних документальних матеріалах простежили основні віхи життєвого шляху Богдана Хмельницького, показали обставини, що зумовили формування його світоглядних настанов та ціннісних орієнтацій, вплинули на політичний вибір. Гетьман, державотворець, політичний діяч, полководець, дипломат, людина – всі ці його іпостасі знайшли висвітлення на сторінках книги. Постать Б. Хмельницького змальована на широкому історичному тлі, де жили і мислили десятки історичних осіб, доля яких так чи інакше перепліталася з долею фундатора і володаря Української держави ранньомодерної доби.

Монографія є у вільному доступі і знаходиться за адресою: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0015239 

Заступник декана з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу, доктор історичних наук, професор кафедри історії України О. Б. Комарніцький